චෙස් කාසලින් කිරීම | How to Castling in Chess Sinhala Lesson | Chess For Beginners

⚜️ ඔබට චෙස් පිළිබඳ මූලික දැනුම ලබා ගැනීමට පහත playlist එකේ videos පිළිවෙළට නරඹන්න..

♟️ චෙස් මූලික දැනුම – Chess Basic Sinhala
Playlist Link :

චෙස් ක්‍රීඩාවේ සියලුම පහසුකම් ඇතුළත් වන පරිදි නිර්මාණය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම Chess Mobile App එක download කර ගන්න! ♟️🇱🇰

🔹 Download Chess Saviya Mobile App on Google Playstore
🔰 Chess Saviya App Link:

For Apple Users, 🍎
🔰 Link:

Chess Saviya Store තුළින් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම චෙස් උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගන්න.. 🏡

🔰 Contact: 070 44 84 126
🔰 Price & more details:

Lichess මගින් සතියකට වරක් online පැවැත්වෙන පුහුණු චෙස් තරඟ සඳහා නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න! ⚔️

🔰 Lichess Link:

අපගේ youtube චැනලයේ නවතම තොරතුරු දැන ගැනීමට , onine චෙස් තරග සඳහා සහභාගී වීමට මෙන්ම චෙස් ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම හා දැනුම බෙදා ගැනීමට පහළ තිබෙන link මගින් අපගේ whatsapp හා telegram සමූහයන් වෙත එකතු වෙන්න. 💯🇱🇰

🔰 Join our Whatsapp Group:

🔰 Join our Telegram Channel:

🔰 Join our Telegram Group:

🔷 Contact us :

🔰 Call us: 070-4484126

🔰 Email: [email protected]

🔰Telegram:

🔰 Facebook:

🔰 Instagram:

🔰 Twitter:

🔰 Lichess:

H.W.I.Chamiranga
FIDE ID : 9972862

©Chamiranga Chess Academy
The Sri Lankan symbol of war of the mind ❤️🇱🇰

#chess #chamirangachessacademy #sinhala #chesssaviya #education #chessforbeginners

56 Comments

  1. හොඳට කියලා දෙනව බුදුසරණ පුතේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *