චෙස් – කාසලින් නීති සිංහලෙන් | Castling explained – Chess in Sinhala

chess sinhala
සිංහලෙන් චෙස්
කාසලින් කරන හැටි සරල සිංහලෙන් කෙටියෙන්
King castle in Chess explained in Sinhala
One of series of videos in chess basics explained in Sinhala
Full list –

Please comment for questions

Thank you.

Hope this will help a little to make more chess champions from Sri lanka

3 Comments

  1. තවත් වටින දෙයක් කියන්න හිතුනා. කාසල් එකකදි මුලින්ම අල්ලන්න ඔනි කින් ව. වැදගත් තරගයකදි මුලින් රුක්ව අල්ලලා කාසල් කලොත් වැරදි ඇදීමක් වෙනවා නේද 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *